عضویت    ورود
ورود به سایت


بازدید فرماندار شهرستان از سایت میگوی گمیشان

بازدید فرماندار شهرستان از سایت میگوی گمیشان

 به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری؛ فرماندار گمیشان به همراه مسئول اداره شیلات از سایت 4هزار هکتاری میگوی گمیشان بازدید کرد.

 

 

کد خبر: 1842

فرماندار گمیشان در اولین حضور خود در نماز جمعه شهر گمیش تپه ؛

با استفاده از ظرفیت های منطقه در راستای ایجاد اشتغال و رفع بیکاری اقدام خواهیم کرد

با استفاده از ظرفیت های منطقه در راستای ایجاد اشتغال و رفع بیکاری اقدام خواهیم کرد

فرماندار گمیشان در اولین حضور خود در نماز جمعه شهر گمیش تپه اظهار داشت: با استفاده از ظرفیت های منطقه در راستای ایجاد اشتغال و رفع بیکاری اقدام خواهیم کرد.

کد خبر: 1841

صبح امروز صورت گرفت؛

بازدید فرماندار گمیشان از نانوایی های شهرستان

بازدید فرماندار گمیشان از نانوایی های شهرستان

فرماندار گمیشان صبح امروز از برخی نانوایی های سطح شهر گمیش تپه و خواجه نفس بازدید کرد.

کد خبر: 1840


بازدید شبانه و سرزده فرماندار گمیشان از برخی دستگاه های خدمات رسان شهرستان

بازدید شبانه و سرزده فرماندار گمیشان از برخی دستگاه های خدمات رسان شهرستان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری؛ "امیر شیر توماج" فرماندار گمیشان به صورت سرزده از برخی دستگاه های خدمات رسان در سطح شهرستان بازدید کرد.

کد خبر: 1839

فرماندار گمیشان در دیدار با خانواده شهدا گفت:

شهدا روشنی بخش مسیر عزت و استقلال کشور هستند

شهدا روشنی بخش مسیر عزت و استقلال کشور هستند

"امیر شیر توماج" فرماندار گمیشان در دیدار با خانواده های شهیدارازقلی حق نما و شهید منا دردی ملا طاهری با اشاره به جایگاه رفیع شهدا در کشور گفت: شهدا روشنی بخش مسیر عزت و استقلال کشور هستند.

کد خبر: 1838


بازدید فرماندار گمیشان از کانال داخل شهر گمیش تپه

بازدید  فرماندار گمیشان از کانال داخل شهر گمیش تپه

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری؛ "امیر شیر توماج" فرماندار گمیشان از کانال داخل شهر گمیش تپه بازدید کرد.

کد خبر: 1836


بازدید فرماندار گمیشان از پروژه بازار ماهی فروشان شهرستان

بازدید  فرماندار گمیشان از پروژه  بازار ماهی فروشان شهرستان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری؛ "امیر شیر توماج" فرماندار گمیشان از پروژه بازار ماهی فروشان بازدید کرد.

کد خبر: 1835

فرماندار گمیشان؛

ایجاد اشتغال پایدار زمینه ساز کاهش صید وصیادی غیر مجاز خواهد بود

ایجاد اشتغال پایدار زمینه ساز کاهش صید وصیادی غیر مجاز خواهد بود

فرماندار گمیشان در جلسه کمیته فرهنگی صید و صیادی غیر مجاز اظهار داشت: ایجاد اشتغال پایدار زمینه ساز کاهش صید وصیادی غیر مجاز خواهد بود.

کد خبر: 1834


بازدید فرماندار شهرستان از سایت میگوی گمیشان

بازدید فرماندار شهرستان از سایت میگوی گمیشان

 به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری؛ فرماندار گمیشان به همراه مسئول اداره شیلات از سایت 4هزار هکتاری میگوی گمیشان بازدید کرد.

 

 

کد خبر: 1842

فرماندار گمیشان در اولین حضور خود در نماز جمعه شهر گمیش تپه ؛

با استفاده از ظرفیت های منطقه در راستای ایجاد اشتغال و رفع بیکاری اقدام خواهیم کرد

با استفاده از ظرفیت های منطقه در راستای ایجاد اشتغال و رفع بیکاری اقدام خواهیم کرد

فرماندار گمیشان در اولین حضور خود در نماز جمعه شهر گمیش تپه اظهار داشت: با استفاده از ظرفیت های منطقه در راستای ایجاد اشتغال و رفع بیکاری اقدام خواهیم کرد.

کد خبر: 1841

صبح امروز صورت گرفت؛

بازدید فرماندار گمیشان از نانوایی های شهرستان

بازدید فرماندار گمیشان از نانوایی های شهرستان

فرماندار گمیشان صبح امروز از برخی نانوایی های سطح شهر گمیش تپه و خواجه نفس بازدید کرد.

کد خبر: 1840


بازدید شبانه و سرزده فرماندار گمیشان از برخی دستگاه های خدمات رسان شهرستان

بازدید شبانه و سرزده فرماندار گمیشان از برخی دستگاه های خدمات رسان شهرستان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری؛ "امیر شیر توماج" فرماندار گمیشان به صورت سرزده از برخی دستگاه های خدمات رسان در سطح شهرستان بازدید کرد.

کد خبر: 1839

فرماندار گمیشان در دیدار با خانواده شهدا گفت:

شهدا روشنی بخش مسیر عزت و استقلال کشور هستند

شهدا روشنی بخش مسیر عزت و استقلال کشور هستند

"امیر شیر توماج" فرماندار گمیشان در دیدار با خانواده های شهیدارازقلی حق نما و شهید منا دردی ملا طاهری با اشاره به جایگاه رفیع شهدا در کشور گفت: شهدا روشنی بخش مسیر عزت و استقلال کشور هستند.

کد خبر: 1838


بازدید فرماندار گمیشان از کانال داخل شهر گمیش تپه

بازدید  فرماندار گمیشان از کانال داخل شهر گمیش تپه

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری؛ "امیر شیر توماج" فرماندار گمیشان از کانال داخل شهر گمیش تپه بازدید کرد.

کد خبر: 1836


بازدید فرماندار گمیشان از پروژه بازار ماهی فروشان شهرستان

بازدید  فرماندار گمیشان از پروژه  بازار ماهی فروشان شهرستان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری؛ "امیر شیر توماج" فرماندار گمیشان از پروژه بازار ماهی فروشان بازدید کرد.

کد خبر: 1835

فرماندار گمیشان؛

ایجاد اشتغال پایدار زمینه ساز کاهش صید وصیادی غیر مجاز خواهد بود

ایجاد اشتغال پایدار زمینه ساز کاهش صید وصیادی غیر مجاز خواهد بود

فرماندار گمیشان در جلسه کمیته فرهنگی صید و صیادی غیر مجاز اظهار داشت: ایجاد اشتغال پایدار زمینه ساز کاهش صید وصیادی غیر مجاز خواهد بود.

کد خبر: 1834


بازدید فرماندار شهرستان از سایت میگوی گمیشان

بازدید فرماندار شهرستان از سایت میگوی گمیشان

 به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری؛ فرماندار گمیشان به همراه مسئول اداره شیلات از سایت 4هزار هکتاری میگوی گمیشان بازدید کرد.

 

 

کد خبر: 1842

فرماندار گمیشان در اولین حضور خود در نماز جمعه شهر گمیش تپه ؛

با استفاده از ظرفیت های منطقه در راستای ایجاد اشتغال و رفع بیکاری اقدام خواهیم کرد

با استفاده از ظرفیت های منطقه در راستای ایجاد اشتغال و رفع بیکاری اقدام خواهیم کرد

فرماندار گمیشان در اولین حضور خود در نماز جمعه شهر گمیش تپه اظهار داشت: با استفاده از ظرفیت های منطقه در راستای ایجاد اشتغال و رفع بیکاری اقدام خواهیم کرد.

کد خبر: 1841

صبح امروز صورت گرفت؛

بازدید فرماندار گمیشان از نانوایی های شهرستان

بازدید فرماندار گمیشان از نانوایی های شهرستان

فرماندار گمیشان صبح امروز از برخی نانوایی های سطح شهر گمیش تپه و خواجه نفس بازدید کرد.

کد خبر: 1840


بازدید شبانه و سرزده فرماندار گمیشان از برخی دستگاه های خدمات رسان شهرستان

بازدید شبانه و سرزده فرماندار گمیشان از برخی دستگاه های خدمات رسان شهرستان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری؛ "امیر شیر توماج" فرماندار گمیشان به صورت سرزده از برخی دستگاه های خدمات رسان در سطح شهرستان بازدید کرد.

کد خبر: 1839

فرماندار گمیشان در دیدار با خانواده شهدا گفت:

شهدا روشنی بخش مسیر عزت و استقلال کشور هستند

شهدا روشنی بخش مسیر عزت و استقلال کشور هستند

"امیر شیر توماج" فرماندار گمیشان در دیدار با خانواده های شهیدارازقلی حق نما و شهید منا دردی ملا طاهری با اشاره به جایگاه رفیع شهدا در کشور گفت: شهدا روشنی بخش مسیر عزت و استقلال کشور هستند.

کد خبر: 1838


بازدید فرماندار گمیشان از کانال داخل شهر گمیش تپه

بازدید  فرماندار گمیشان از کانال داخل شهر گمیش تپه

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری؛ "امیر شیر توماج" فرماندار گمیشان از کانال داخل شهر گمیش تپه بازدید کرد.

کد خبر: 1836


بازدید فرماندار گمیشان از پروژه بازار ماهی فروشان شهرستان

بازدید  فرماندار گمیشان از پروژه  بازار ماهی فروشان شهرستان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری؛ "امیر شیر توماج" فرماندار گمیشان از پروژه بازار ماهی فروشان بازدید کرد.

کد خبر: 1835

فرماندار گمیشان؛

ایجاد اشتغال پایدار زمینه ساز کاهش صید وصیادی غیر مجاز خواهد بود

ایجاد اشتغال پایدار زمینه ساز کاهش صید وصیادی غیر مجاز خواهد بود

فرماندار گمیشان در جلسه کمیته فرهنگی صید و صیادی غیر مجاز اظهار داشت: ایجاد اشتغال پایدار زمینه ساز کاهش صید وصیادی غیر مجاز خواهد بود.

کد خبر: 1834

حدیث روز

امام علی(ع) می فرماید : آراستگی از اخلاق مومنان است.

آرشیو

<    «  آذر 1395  »    >
شیدسچپج
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 

پیوندها

نظر سنجینظرشما در مورد سیستم؟

عالی
خوب
متوسط
بد

اوقات شرعیآمار


آمار بازدید
بازدید امروز: 379
بازدید دیروز: 951
بازدید ماه:14576
بازدید سال:187289
بازدید کل:691206

ارتباط با فرماندار

برنامه های هفتگی فرماندار